EXAQUA » Regulamin strony

Regulamin sklepu internetowego EXAQUA

§1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Exaqua, dostępny pod adresem internetowym www.exaqua.com, prowadzony jest przez Zoolek Andrzej Mikuła, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 727-106-90-71, REGON 470704100.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 Definicje

Sklep (Sklep internetowy) – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.exaqua.com.

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zoolek Andrzej Mikuła, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 727-106-90-71, REGON 470704100.

Regulamin – regulamin Sklepu internetowego www.exaqua.com; w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy dokument jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Klient – każdy podmiot korzystający z usług elektronicznych w Sklepie i/lub zwierający Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Za konsumenta uważa się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Dostawa – dostarczenie Klientowi Produktu, objętego Zamówieniem złożonym w Sklepie internetowym, w wykonaniu Umowy sprzedaży.  

Dostawca – podmiot trudniący się przewozem rzeczy, któremu Sprzedawca powierza Dostawę Produktu w ramach Umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu. 

Konto – usługa elektroniczna polegająca na prowadzeniu zbioru zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – usługa elektroniczna polegająca na udostępnieniu Klientowi interaktywnego formularza, umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu Dostawy i płatności.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu i w której istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca udostępnia Sklep internetowy w postaci systemu teleinformatycznego, do którego dostęp możliwy jest za pośrednictwem sieci Internet w celu świadczenia usług elektronicznych oraz sprzedaży na odległość Produktów objętych ofertą Sprzedawcy.
 2. Usługami elektronicznymi są: Konto Klienta, Formularz Zamówienia i Formularz Kontaktowy. Usługi te świadczone są przez Sprzedawcę nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony.
 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga spełnienia wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu, na które składają się: dostęp do urządzenia z połączeniem z siecią Internet oraz przeglądarką internetową Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari lub Opera, włączenie w przeglądarce możliwości zapisu plików Cookies i obsługi Javascript, a także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 5. Klienta obowiązuje zakaz korzystania ze Sklepu internetowego w celu dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz do przesyłania niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości elektronicznych (spam), a także korzystania ze Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający prawa autorskie i własność intelektualną oraz dobra osobiste Sprzedawcy i osób trzecich.
 6. Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w kod źródłowy, strukturę, formę, grafikę ani mechanizm działania Sklepu internetowego.
 7. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami wynikającymi z publicznego charakteru sieci Internet i możliwością dostępu do treści cyfrowych przez osoby nieuprawnione. W celu uniemożliwienia dostępu osób nieuprawnionych do treści cyfrowych Sprzedawca stosuje właściwe środki zabezpieczenia systemów teleinformatycznych, służących do obsługi Sklepu internetowego oraz zaleca Klientowi stosowanie środków technicznych, które minimalizują wskazane wyżej zagrożenia po stronie Klienta (np. poprzez stosowanie oprogramowania antywirusowego i chroniącego tożsamość Klienta w sieci Internet).
 8. W każdym czasie Klient uprawniony jest nieodpłatnie zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez rezygnację z Zamówienia, usunięcie Konta Klienta lub odstąpienie od wysłania wiadomości przez Formularz Kontaktowy.
 9. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w § 11 Regulaminu) Klient może składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@exaqua.com lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Reklamacja powinna zawierać informacje i okoliczności dotyczące jej przedmiotu, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości w świadczeniu usług elektronicznych, żądania Klienta oraz dane kontaktowe składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Klienta następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

§4 Kontakt ze sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Zakład Produkcyjny Zoolek, ul. Siewna 15, 94-250 Łódź
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@exaqua.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: (+48 42) 653 44 57
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 91114020170000480213074706.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.

§5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. W celu utworzenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji, przy czym utworzenie Konta nie jest warunkiem złożenia Zamówienia.
 2. Formularz rejestracji wymaga podania następujących danych Klienta: imienia, nazwiska, wyświetlanej nazwy użytkownika oraz adresu e-mail, a także ustalenia hasła, akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności oraz przesłania Formularza do Sprzedawcy poprzez wybór funkcji „Załóż konto”.
 3. Klient ma obowiązek wskazania w formularzu rejestracyjnym jego prawdziwych danych.
 4. Zaznaczenie pola zawierającego oświadczenie o akceptacji postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności wraz z przesłaniem wypełnionego Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się z postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności i ich akceptacją oraz upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w Formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta, w tym przekazywania na adres poczty elektronicznej informacji związanych z obsługa techniczną Konta.
 5. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail użytkownika i hasła, ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 6. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań zapobiegających udostępnieniu osobom trzecim loginu i hasła do Konta. W razie podejrzenia dostępu do Konta przez osobę nieuprawnioną, Klient zobowiązany jest do zmiany hasła przy wykorzystaniu odpowiedniej funkcjonalności Konta lub do niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o utracie Hasła w celu zablokowania Konta.
 7. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 4.
 8. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie internetowej Sklepu.

§7 Zasady składania Zamówienia

 1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 2. Korzystanie z usługi Formularz zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania pierwszego Produktu do Koszyka na stronie internetowej Sklepu (polecenie „Dodaj do koszyka”). Formularz zamówienia umożliwia edycję Produktów dodanych do koszyka oraz wprowadzenie danych Klienta.
 3. W razie składania Zamówienia bez rejestracji należy dodatkowo wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 4. Usługa Formularz zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jej pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta i zamknięcia okna przeglądarki.
 5. Złożenie Zamówienia następuje po skompletowaniu Produktów, uzupełnieniu danych Klienta oznaczonych jako obowiązkowe, wyborze formy płatności i opcji Dostawy oraz wyborze polecenia „Kupuję i płacę”.
 6. Ceny Produktów wskazane w Sklepie podane są w złotych polskich, wyrażone są w kwotach brutto i nie zawierają dodatkowych kosztów związanych z wykonaniem Umowy sprzedaży. Informacja o łącznej wartości Zamówienia, w tym cenie Produktów, kosztach Dostawy oraz o innych kosztach wykonania Umowy, podawana jest w trakcie składania Zamówienia, najpóźniej w jego podsumowaniu przed możliwością wyboru polecenia „Kupuję i płacę”.
 7. Ceny podane w Sklepie internetowym Exaqua mogą różnić się od cen obowiązujących w sklepach stacjonarnych. Prezentacja produktów na stronie Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 8. Zdjęcia opakowań Produktów zamieszczone w Sklepie mają charakter poglądowy i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu opakowań.
 9. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów. Uprawnienie to nie ma wpływu na ceny Produktów odnoszących się do zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 11. Sklep nie korzysta ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie dostosowuje indywidualnie cen do Klienta.

§8 Warunki zawierania umów sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z procedura opisaną w § 7 Regulaminu i jego przyjęciu przez Sprzedawcę, potwierdzonym przyjęciem Zamówienia w wiadomości e-mail skierowanej na adres poczty elektronicznej Klienta.
 2. W razie wątpliwości złożenie Zamówienia przez Klienta poczytuje się za skierowaną do Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów wskazanych z Zamówieniu. Przyjęcie oferty i zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia od Sprzedawcy.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia i zawiera potwierdzenie warunków zawartej Umowy sprzedaży. Jeżeli w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie dojdzie do wysłania potwierdzenia zamówienia, oferta przestaje wiązać Klienta.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 8.3 Regulaminu. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona przez Sprzedawcę w systemie teleinformatycznym Sklepu.
 5. Zmiany w Zamówieniu lub jego anulowanie może być dokonane przez Klienta wyłącznie za zgodą Sprzedawcy i najpóźniej do czasu wydania Zamówienia Dostawcy do doręczenia. W tym celu konieczny jest kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą pod numerem (42) 6534457 bądź e-mailem na adres biuro@exaqua.com.

§9 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy sprzedaży:
  a. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  b. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU (https://www.payu.pl), obsługiwany przez PayU S.A.
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy sprzedaży. W razie braku płatności w powyższym terminie Sprzedawcy przysługuje prawo anulowania Zamówienia, równoznacznego z odstąpieniem od Umowy sprzedaży.
 3. Dostawa Produktu realizowana jest przez Sprzedawcę odpłatnie i wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 4. Koszty Dostawy Produktu wskazywane są Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów Dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym w podsumowaniu Zamówienia przed wyborem polecenia „Kupuję i płacę”.
 5. Termin dostawy wynosi 7 dni roboczych, chyba że w opisie Produktu lub w trakcie składania Zamówienia wskazano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach Dostawy, terminem Dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 dni roboczych. Początek biegu terminu Dostawy liczy się od dnia uznania należności na rachunku bankowym lub rachunku rozliczeniowym Sprzedawcy.
 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego Zamówienia.
 7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki
 8. Jeżeli doręczana przesyłka jest wyraźnie uszkodzona, np. widać ślady zamoczenia, znacznego zgniecenia, rozdartego opakowania, itp. zaleca się odmowę jej przyjęcia. W takim przypadku przesyłka zostanie zwrócona do Sprzedawcy w celu wyjaśnienia powodów uszkodzenia oraz ponownej Dostawy Produktów.
 9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia jako adres Dostawy, Dostawca pozostawi awizo lub podejmie ponowną próbę doręczenia przesyłki, zgodnie z regulaminem dostarczania przesyłek u Dostawcy.
 10. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon lub fakturę VAT stwierdzające sprzedaż Produktów.
 11. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  a. Kurier DPD,
  b. InPost Paczkomaty 24/7.

§10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 10.6 Regulaminu. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się z chwilą objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego, do którego link zamieszczony jest w zakładce 'Wysyłka i zwroty’. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sklepu lub drogą e-mail na adres biuro@exaqua.com.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym).
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwrotu Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania do Sprzedawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Zakład Produkcyjny Zoolek, ul. Siewna 15, 94-250 Łódź.
 8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i kompletności Produktu.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których Produktem jest:
  a. rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
  higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  b. Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  c. rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d. treści cyfrowe, w tym klucz licencyjny do oprogramowania, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  e. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem
  świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy’
  f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§11 Odpowiedzialność i rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Produktu bez wad oraz jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (odpowiedzialność z tytułu rękojmi) lub jest niezgodny z zawartą umową (odpowiedzialność za zgodność towaru z umową). Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta z tytułu rękojmi określone są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego oraz art. 43a – 43g ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Klient na zasadach wskazanych w powyższych przepisach ma prawo żądania odpowiednio: usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z tym zastrzeżeniem, że w przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest postanowieniami § 13 Regulaminu.
 3. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją. Potwierdzeniem udzielenia gwarancji dla danego Produktu oraz zakresu uprawnień i obowiązków Klienta wynikających z gwarancji jest dołączona do Produktu karta gwarancyjna.
 4. Wszelkie reklamacje związane z wadami Produktu lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować na adres poczty elektronicznej biuro@exaqua.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji zobowiązany jest odesłać wadliwy Produkt na adres: Zakład Produkcyjny Zoolek, ul. Siewna 15, 94-250 Łódź, z dopiskiem „Reklamacja” wraz z dowodem zakupu i opisem przyczyn reklamacji. Dowód zakupu nie stanowi podstawy rozpatrzenia reklamacji, jednak w przypadku jej braku Sprzedawca może wystąpić do Klienta o wykazanie innymi środkami faktu, iż zakupu reklamowanego Produktu dokonano w Sklepie internetowym.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 7. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, zaś w przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą koszt dostarczenia ponosi Klient.
 8. W sytuacji odstąpienia od umowy przez Konsumenta na skutek uwzględnienia reklamacji, które pociągają za sobą obowiązek zwrotu na jego rzecz zapłaconych kwot, Sprzedawca zwróci się do Konsumenta o wyrażenie zgody na zwrot należności na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta. Konsument może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu w inny sposób, który nie będzie wiązał się dla niego z poniesieniem kosztów.

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej u Sprzedawcy i ma charakter dobrowolny.
 2. Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozstrzygniecie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy właściwych wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. Właściwym ze względu na siedzibę Sprzedawcy jest Stały Sąd Polubowny przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Łodzi (więcej informacji pod adresem: https://www.wiih.lodz.pl).
 3. Konsumentowi przysługuje prawo do skorzystania z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (więcej informacji pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr).
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 5. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§13 Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów będących Przedsiębiorcami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 3. W wypadku Przedsiębiorców Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności przy zawarciu Umowy sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika Przedsiębiorca zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 8. W wypadku Klientów będących Przedsiębiorcami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Przedsiębiorcy stosownego oświadczenia.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą i Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibą (główne miejsce prowadzenia działalności) Sprzedawcy.

§14 Własność intelektualna

Wykorzystywanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w szczególności zdjęć, opisów Produktów, znaków towarowych) bez pisemnej zgody Sprzedawcy jest zabronione.

§15 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w razie: zmiany przepisów prawa, zmiany funkcjonalności Sklepu, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany danych teleadresowych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. usług elektronicznych) zmieniony regulamin wiąże Klientów, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną r.; dla Umów sprzedaży zawartych z Konsumentami – przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 19 października 2021 r.