Aby wprowadzić klucz licencyjny należy wejść w MENU GŁÓWNE → Ustawienia → licencje, a następnie wcisnąć klawisz kontekstowy NEW. Po wejściu do trybu edycji wprowadzić kod licencyjny za pomocą klawiatury (klawisze od 1 do 9, litery od A do F). Wpisany kod należy zatwierdzić klawiszem ENTER. Na ekranie wyświetlony zostanie komunikat ‘Odblokowywanie’, a następnie ‘Dodano licencje’.  Od tego momentu licencja jest aktywowana i można wykonywać pomiary będące w zakresie tej licencji.

Jak wprowadzić nową licencję?

Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzania kluczy licencyjnych,
zob. Instrukcja obsługi, rozdz. 12.6 Licencje.

Jak szybko wykonać pierwszy pomiar?

Przewodnik dla początkującego użytkownika Exaqua.